Tohi

BELEID VAN DOLFIN NV INZAKE DE INZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

Verantwoordelijke voor de gegevensinzameling

De naamloze vennootschap DOLFIN, met maatschappelijke zetel gevestigd te Avenue Robert Schuman 172, 1401 Nijvel, KBO:  0437.332.220 hierna “DOLFIN” of “Wij” genoemd. 
Contactadres : info@dolfin.be

Algemeen

DOLFIN verbindt zich ertoe het privéleven van haar klanten, haar potentiële klanten, personen waarmee ze in het kader van  haar talrijke projecten samenwerkt of zou kunnen samenwerken, bestaande of toekomstige contracten en van alle personen  die aan haar persoonsgegevens zouden moeten overmaken te respecteren. DOLFIN stelt dus alles in het werk om de  vertrouwelijkheid van de ingezamelde persoonsgegevens (hierna de “Gegevens“) te beschermen en om zowel de nationale  wetgeving betreffende de inzameling en verwerking van de Gegevens als Europese verordening nr. 2016/679, de zogenaamde  algemene verordening gegevensbescherming (hierna de “AVG“) na te leven. 

Dit beleid (hierna het “Privacybeleid“) beschrijft de handelswijze van DOLFIN met betrekking tot de inzameling en verwerking  van persoonsgegevens na een bezoek aan de website www.dolfin.be (hierna “de Site“), of in het kader van de relaties van  DOLFIN met haar verdelers, leveranciers, partners, bestaande of toekomstige medewerkers en klanten.  

Dit beleid is dus van toepassing in het kader van de inzameling en de verwerking van persoonsgegevens naar aanleiding van  een aankoop, inschrijving, bestelling of verzoek om informatie of diensten op de Site of in het kader van elke andere  mededeling en dit ongeacht of het in het kader is van een met DOLFIN gesloten overeenkomst (de persoon wiens gegevens  worden verzameld wordt hierna de “Klant” genoemd) of in het kader van de toegang tot en/of inschrijving van een persoon  op de Site (hierna de “Gebruiker” genoemd).  

Tijdens uw toegang en/of inschrijving en/of aankoop van de aangeboden artikelen en/of gebruik van de voorgestelde  diensten geeft u DOLFIN de toelating om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische en Europese  wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en binnen de door de AVG vastgelegde grenzen. 

Dit beleid inzake gegevensinzameling is enkel van toepassing op gegevens die werden ingezameld op de Site of door DOLFIN.  De Site bevat links naar andere sites. We nodigen u uit om het beleid inzake gegevensinzameling van deze sites te raadplegen. DOLFIN kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van uw surfactiviteiten. 

Ingezamelde gegevens

De door DOLFIN ingezamelde gegevens verschillen naargelang de persoon waarop ze betrekking hebben. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • Gebruikers die op de Site surfen zonder vrijwillig Gegevens mee te delen (hierna de “Gebruiker“); 
 • Personen die een aankoop, een inschrijving, een verzoek om informatie of diensten doen op de Site of op een  andere manier (hierna de “Klant“);
 • De contactpersonen van verdelers of leveranciers of mogelijke verdelers of leveranciers van DOLFIN (hierna de  Leveranciers);
 • Personen die een sollicitatiebrief hebben verstuurd (hierna de “Sollicitant“).

De door DOLFIN verwerkte gegevens zijn:

 • Voor Klanten: namen, voornamen, geboortedatum, e-mailadres, postadres en telefoonnummer, verzameld tijdens  de toegang tot en/of het gebruik van en/of de inschrijving op de internetdiensten door een Klant; gegevens  betreffende aankopen, met inbegrip van de betaalinformatie; informatie die uitgewisseld kan worden tussen  DOLFIN en de Klanten, met name via e-mail, in het kader van de levering van artikelen of diensten of het verzoek  om informatie; 
 • Voor Leveranciers: naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Voor Gebruikers: de informatie die automatisch verzameld wordt bij elke toegang tot de Site door elke Gebruiker,  evenals de geboortedatum en leeftijd van de Gebruiker;
 • Voor Sollicitanten: naam, voornaam, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, statuut, e-mailadres, cv,  motivatiebrief, schoolloopbaan, beroepsloopbaan, interesses;
 •  

Op welke wettelijke basis verwerken we uw Gegevens?

DOLFIN verwerkt de Gegevens van Gebruikers op grond van haar wettig belang bij de goede werking van haar activiteit en  haar Site. Voor het overige verwerken we steeds enkel de Gegevens die onontbeerlijk zijn om het beoogde doel te bereiken.  We gebruiken dus de Gegevens indien het nodig is:

 • In het kader van de voorbereiding van een contract of de uitvoering of ontbinding ervan, met een Klant of een  Leverancier.
 • Op basis van het wettig belang van DOLFIN om Klanten en Leveranciers op de hoogte te houden van de diensten  van DOLFIN (nieuwsbrieven, promotieacties).
 • Op basis van het wettig belang van DOLFIN.
 • Om te voldoen aan de wettelijke en regelgevende bepalingen waaraan DOLFIN onderworpen zou zijn.

Doelstellingen van de inzameling

De Gegevens van Leveranciers en Klanten worden door DOLFIN ingezameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Het leveren van de door DOLFIN voorgestelde diensten; bijvoorbeeld: om een levering uit te voeren, hebben we  uw leveringsadres nodig.
 • De uitvoering van de overeenkomst die de partijen bindt; 
 • De administratie van Klanten en Leveranciers;
 • De promotie en ontwikkeling van artikelen en diensten van DOLFIN.

Veiligheid van de gegevens

DOLFIN stelt alles in het werk om haar netwerk optimaal te beschermen tegen niet-toegelaten toegangen en om de  vertrouwelijkheid van uw Gegevens te waarborgen.  

Elektronische betalingen gebeuren uitsluitend via Ogone, de voornaamste PCI-gecertificeerde Europese betalingsoperator.  In geen geval wordt betaalinformatie opgeslagen op onze servers. 

De andere Gegevens worden naar onze DOLFIN nv databank overgemaakt via SSL-beveiliging (Secure Sockets Layer), geleverd  door de firma Ingenico. Onze databank wordt opgeslagen op servers die in Zwitserland gehost worden door het hostingbedrijf  INFOMANIAKS. De servers zijn beveiligd door middel van virusdetectoren op meerdere niveaus (multi-level firewalls) en een  standaard veiligheidsprotocol. 

Ook derde bedrijven kunnen bepaalde Gegevens moeten verwerken tijdens technische prestaties noodzakelijk voor de goede  uitvoering van de door DOLFIN voorgestelde diensten. Deze verwerkingen gebeuren steeds in naam en voor rekening van  DOLFIN, die de volledige verantwoordelijkheid hiervoor draagt, op basis van overeenkomsten die de veiligheid van uw  gegevens waarborgen. Bijgevolg kan, indien nodig, DOLFIN uw Gegevens overmaken aan:  

 • Een extern informaticabedrijf dat de goede werking en de bijwerking van de Site of de diensten moet garanderen;
 • Medewerkers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst maar door een dienstverleningsovereenkomst  met vertrouwelijkheidsverplichtingen;
 • Externe boekhoud- en consultancydiensten;
 • Communicatiediensten

Voor het overige ziet DOLFIN nv ervan af uw Gegevens te verspreiden of over te maken aan derden behalve indien een  bevoegde gerechtelijke of bestuurlijke autoriteit dit eist of indien u uw toestemming geeft voor een dergelijke overdracht of indien dit noodzakelijk blijkt voor de levering van de diensten, met inbegrip van de uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn van de gegevens

DOLFIN bewaart de gegevens van Klanten en Leveranciers gedurende de looptijd van de overeenkomst en 5 jaar na de  beëindiging ervan, behalve indien onze boekhoudkundige verplichtingen ons ertoe verplichten uw gegevens langer bij te  houden. In dit kader zorgen we ervoor dat uw gegevens verwijderd worden van zodra aan onze boekhoudkundige  verplichtingen is voldaan.
Gegevens van Sollicitanten worden verwijderd binnen het jaar na ontvangst van hun sollicitatie, als ze niet geselecteerd  werden. 

Links naar andere sites

De op de Site vermelde referenties naar andere sites of artikelen of diensten van derde partijen vormen geen aanbeveling  van deze artikelen, diensten of derden. DOLFIN is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites of voor de links op deze  sites. Bezoekers gebruiken deze links op eigen verantwoordelijkheid en dienen inlichtingen in te winnen over het beleid inzake  gegevensverwerking van toepassing op deze sites. 

Uw rechten: toegang tot de ingezamelde informatie, rechtzetting, verwijdering

U kan te allen tijde kosteloos een kopie vragen van de persoonlijke informatie die we in onze databank bewaren. In dit kader  kunnen we u een identiteitsbewijs vragen alvorens in te gaan op uw verzoek. U heeft eveneens het recht te vragen uw  gegevens te corrigeren of te verwijderen uit onze bestanden indien dit de uitvoering van de diensten van DOLFIN niet  onmogelijk maakt. 

U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DOLFIN of de beperking van deze verwerking  vragen. Als uw gegevens verwerkt worden in het kader van een overeenkomst kan u eveneens vragen dat ze u worden  overgemaakt in een leesbaar formaat of overgemaakt worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u meedeelt aan DOLFIN. DOLFIN kan in geen geval aansprakelijk  gesteld worden voor schade veroorzaakt door het meedelen van foutieve, onvolledige of frauduleuze informatie door de  betrokken persoon.

Blijf op de hoogte van wijzigingen 

DOLFIN kan dit privacybeleid wijzigen, met name indien de wetgeving wijzigt. We nodigen u uit om dit beleid inzake het  inzamelen van gegevens regelmatig te raadplegen op www.dolfin.be/personal-data. Daarnaast houden we u op de hoogte  van alle inhoudelijke wijzigingen via onze site en andere frequent gebruikte communicatiekanalen. 

Contact met ons opnemen

Gelieve ons te contacteren via een van de onderstaande media indien u een van voormelde rechten wenst uit te oefenen of  een probleem wenst te melden dat u in onze applicaties hebt aangetroffen, indien u nood heeft aan specifieke bijstand of als  u commentaar wil geven:

 • Per e-mail : info@dolfin.be
 • Per post: Avenue Robert Schuman 172, 1401 Nijvel
 • Telefonisch : + 32 (0)2 366 24 24

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u van mening bent dat we uw Gegevens niet verwerken met de door u  verwachte zorgvuldigheid. U kan eveneens rechtstreeks contact opnemen met en klacht indienen bij de  Gegevensbeschermingsautoriteit: 

 • Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel
 • +32 (0)2 274 48 00

COOKIESBELEID

Algemeen 

Dit cookiesbeleid heeft tot doel u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de cookies die we gebruiken en hun  doel. We nodigen u eveneens uit ons Privacybeleid te lezen om kennis te nemen van de regels die inzake de bescherming van  persoonsgegevens van toepassing zijn. 

Een “cookie” is een klein bestand, bestaande uit letters en cijfers, dat opgeslagen wordt op uw browser of op de harde schijf  van uw computer. Er zijn verschillende types cookies, ingedeeld op basis van oorsprong, functie en levensduur. Voor een  volledig overzicht verzoeken we u de website te raadplegen. U kan met name de website www.allaboutcookies.org raadplegen. 

Welk soort cookies gebruiken we? 

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zorgen ervoor dat u op onze websites en applicaties kan surfen en functies  (zoals het winkelmandje en uw vertrouwelijkheidsinstellingen) kan gebruiken. 
 • Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken de werking van onze websites en applicaties en maken een  gepersonaliseerde surfervaring mogelijk, door bijvoorbeeld logins, wachtwoorden en voorkeuren – zoals  taalinstellingen – op te slaan. 
 • Prestatiecookies: deze cookies verzamelen gegevens over het gebruik van onze websites en apps, zoals het aantal  bezoekers, populaire websites en de tijd dat gebruikers op een bepaalde pagina doorbrengen. Op basis van het  gedrag van onze gebruikers kunnen we onze websites en apps verbeteren en optimaliseren en de  gebruikerservaring personaliseren. Hiervoor gebruiken we cookies van derden zoals: 
 • Reclamecookies
 • Cookies van sociale netwerken.  

Deze cookies bevatten informatie die we gebruiken om uw verzoeken te verwerken en onze diensten op het internet te  verbeteren. 

Hoe cookies deactiveren? 

Als u cookies wenst te blokkeren, kan u dit doen voor de browser die u gebruikt : 

Gelieve er rekening mee te houden dat een website minder goed kan werken na wijziging van de instellingen. Hetzelfde geldt  voor mobiele applicaties.