Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod door Dolfin opgemaakt, evenals op het geheel der akkoorden en overeenkomsten afgesloten tussen deze en de klant, niettegenstaande alle tegenstrijdige bedingen en eventuele voorwaarden van de klant.

Elke bestelling houdt in voor de klant dat hij zonder voorbehoud toetreedt tot onderhavige voorwaarden.

Artikel 2 : aanbod, bestelling, bevestiging

2.1 De aanbiedingen van Dolfin verbinden deze, behoudens tegenstrijding beding, slechts voor een maximumtermijn van een maand.

2.2 Elke bestelling verplicht de klant op onherroepelijke wijze en kan niet afgezegd worden zelfs voor de aanvaarding ervan door Dolfin.

De bestellingen worden als aanvaard beschouwd na de schriftelijke bevestiging ervan van Dolfin.

In geval van gebrek aan overeenstemming tussen het aanbod en de bevestiging van de bestelling wordt de klant verondersteld zijn akkoord te betuigen omtrent de inhoud van deze laatste indien hij, binnen de acht dagen na de ontvangst ervan, zijn weigering of zijn eventuele voorbehouden niet schriftelijke heeft te kennen gegeven. De door onze vertegenwoordigers genomen orders en hun beslissingen verbinden Dolfin slechts na schriftelijke bevestiging door Dolfin.

Artikel 3 : prijs

De op de bevestigingen van de bestellingen van Dolfin vermelde prijzen gelden slechts als  aanwijzing. De goederen en werken worden gefactureerd aan het op de verzendingsdatum, dit wil zeggen, op de dag de afgifte aan de vervoerder, in kracht zijnde tarief.

Artikel 4 : leveringstermijnen

4.1 De leveringstermijnen gelden slechts als aanwijzing en de klant zich derhalve niet beroepen op de niet-naleving ervan. Indien een vaste termijn vermeld zou zijn, zal Dolfin over een bijkomende termijn van drie weken beschikken na verzending van een gerichte aangetekende ingebrekestelling door de klant.

4.2 De overeengekomen leveringstermijn vervallen ingeval van vertraging, veroorzaakt door de klant in het overleggen van elk document of model, of in het terugsturen van de verbeterde drukproeven en de goedgekeurde proeven. In dit geval heeft Dolfin recht op schadevergoeding uit hoofde van immobilisatie van grondstoffen, van materieel en handarbeid, gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs.

4.3 Indien de klant in gebreke blijft enige documenten over te maken of de drukproeven terug te sturen, heeft Dolfin her recht om zonder opzeggingstermijn harentwege en dit vanaf de overeengekomen prijs ten titel van de forfaitaire schadevergoeding te factureren, zonder nadeel aan het recht van Dolfin de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5: aanvaarding, levering, verzending

5.1 De klant dient de goederen op de overeengekomen datum in ontvangst te nemen.

5.2 Verzendingen en leveringen geschieden steeds op risico van de klant zonder verantwoordelijkheidvoor Dolfin, daar de goederen als geleverd worden beschouwd bij het verlaten van onze opslagplaatsen en daar ontvangen en aanvaard worden, zelfs indien, op aanvraag van de klant, de goederen door ons worden vervoerd naar de door de klant aangeduide plaats. In dit laatste geval worden de taksen, verzekerings-, port-en verpakkingskosten door Dolfin aan de klant gefactureerd en zijn aan onderhavige algemene voorwaarden onderworpen en namelijk aan de bepaling van artikel 7. De aanvaarding heeft eveneens betrekking op de aangewende verpakkingswijze.

5.3 Elke levering moet door de klant of zijn lasthebber schriftelijk in ontvangst worden genomen door het duplikaat van de verzendingsnota te ondertekenen.

Artikel 6 : klachten, aansprakekijkheid

6.1 Elke klacht moet door een per post aangetekende brief worden uitgebracht binnen een termijn van 8 dagen na de levering of de verzending. Geen enkele klacht geeft de klant het recht de betaling der vervallen facturen te compenseren of te schorsen.

6.2 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dolfin naar haar keuze beperkt tot het vervangen van de goederen, het toestaan van een prijsvermindering of het terugbetalen van de prijs, met de uitdrukkelijke uitsluiting van elke schadevergoeding, zelfs in geval van zware fout.

6.3 Behoudens voorafgaand akkoord, is Dolfin er niet toe gehouden de originele films, composities, clichés, platen, etiketten…en om het even welk document te bewaren dat door de klant werd overgemaakt voor de uitvoering van de bestelling. Indienzij door de klant in de ateliers werden achtergelaten, of deze reeds betaald zijn of niet, gebeurt dit op eigen risico van deze laatste die Dolfin uitdrukkelijk ontlast van elke verantwoordelijkheid. Dit geld eveneens voor de uitgevoerde werken en de voor de klant bestemde goederen en leveringen. Behalve voorafgaand akkoord, zijn de eventuele bewarings- en opslagkosten ten laste van de klant vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

In ieder geval is Dolfin gerechtigd vrij te beschikken over de goederen, de etiketten en de hierboven bedoelde documenten, acht dagen na de verzending van een ingebrekestelling waaraan geen gevolg werd gegeven door de klant.

Artikel 7 : betaling

7.1 Behoudens bijzonder schriftelijk beding, zijn de facturen betaalbaar in Euros, op dertig dagen na de factuur datum, voor hun nominale waarde zonder discount. De wissels, cheques, mandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing met zich mee en maken geen uitzondering op deze clausule.

7.2 De wanbetaling, zelfs gedeeltelijke, van de facturen van Dolfin op de vervaldag, laat van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest van 1% per maand lopen. Daarenboven zal het bedrag van het verschuldigd saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15% ten titel van forfaitaire conventionele schadevergoeding met een minimum van 75€.

7.3 Elke betwisting betreffende het bedrag van een factuur zal op straffe van verval binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur van Dolfin moeten geadresseerd worden. De klant verbindt zich ertoe Dolfin om de afgifte van de factuur te vragen, indien hij deze binnen de acht dagen na de levering van de goederen niet ontvangen heeft.

Artikel 8: schorsing, ontbinding, afzegging

8.1 Buiten het in artikel 4.3 voorziene geval, behoudt Dolfin zich het recht voor een lopende bestelling, zonder voorafgaande ingebrekestelling op te zeggen of te schorsen in geval van wanbetaling van een factuur op de vervaldag.

8.2 Daarenboven zal de klant ingeval hij een gedane bestelling afzegt, het deel van het werk dat reeds geleverd werd, de tegenwaarde van de gebruikte grondstoffen evenals 20% van de overeengekomen prijs moeten betalen ten titel van forfaitaire opzegvergoeding.

Artikel 9: overmacht

De gevallen van overmacht ontlasten Dolfin van rechtswege en zonder schadevergoeding van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de leveringstermijn. Ingeval van gedeeltelijke of gehele stopzetting van het werk, behoudt Dolfin zich het recht voor ofwel de overeenkomst te ontbinden of te herleiden, ofwel de uitvoering ervan te verlengen met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking van het werk, zonder dat Dolfin schadevergoeding verschuldigd zou zijn. Indien Dolfin de ontbinding verkiest, zal dit per aangetekende brief aan de klant moeten betekend worden binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het feit dat hiertoe aanleiding heeft gegeven. Naast de door de wet voorziene gevallen, zullen als overmacht worden beschouwd, brand, overstroming, slecht weer, oorlog, machinebreuk, stakingen, gebrek aan materieel of transportmiddelen, tekort aan personeel, …enz., welke de productie of de verzendingen zouden kunnen belemmeren.

Artikel 10: reproductierecht

10.1 Met inachtname van de wetsbepalingen betreffende artistieke eigendom en oneerlijke handelspraktijken, blijven de door Dolfin gecreëerde modellen, tekeningen, composities en om het even welke techniek, haar eigendom en mogen niet nagebootst of gereproduceerd worden. Hun reproductie of nabootsing, wanneer deze zonder voorafgaande toestemming werd verwezenlijkt maakt en namaak of een oneerlijke handelspraktijk uit.

De overdracht of facturatie van composities, films, platen of clichés brengen geen enkele uitzondering op het voorgaande met zich mee, behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige overeenkomst.

10.2 De zetsels, films, platen…zijn eigendom van Dolfin en de klant er geen teruggave van eisen voor of na de levering van het werk, behoudens tegenstrijdige overeenkomst.

Artikel 11 : afdruk, drukproeven, goedgekeurde proeven

11.1 In geval er niets strijdigs werd bedongen, wordt de keuze van het lettertype, van het zetsel en van alle typografische bepalingen overgelaten aan Dolfin. Elke wijziging aan deze lay-out wordt beschouwd als zijnde een auteursverbetering.

 11.2 De typografische verbeteringen – hetzij deze die kopij of het model niet wijzigen – die aan Dolfin te wijten zijn, zijn ten hare laste. De auteursverbeteringen welke herwerkingen, aanvullingen of weglatingen met zich meebrengen worden in rekening gebracht.

11.3 De overhandiging van de goedgekeurde proef of van de opdracht tot drukken, behoorlijk ondertekend, ontlaat Dolfin van elke aansprakelijkheid uit hoofde van fouten of vergetelheden, welke na afdruk zouden worden vastgesteld. De goedgekeurde proef blijft eigendom van Dolfin en strekt tot bewijs ingeval van geschil. De klachten betreffende tekortkomingen of fouten welke niet zouden zijn verbeterd op de drukproef voorzien van de goedkeuring, worden niet in overweging genomen. De verbeteringen, die mondeling werden kenbaar gemaakt, worden ingeval van geschil slechts erkend indien zij schriftelijk bevestigd werden.

Artikel 12 : eigendomsvoorbehoud

Dolfin blijft eigenaar van de verkochte goederen tot het tijdstip van integrale  betaling van de facturen. In geval van overhandiging van cheques of andere handelseffecten geldt enkel de effectieve incassering als betaling. De overdracht van risico’s aan de klant geschiedt op het moment dat de goederen aan de klant of vervoerder overgedragen worden. Iniden de klant, om welke reden dan ook, de levering weigert, behoudt Dolfin zich het recht voor van de klant betaling te eisen voor transport en opslagkosten en voor alle andere onkosten en schade die direct of indirect veroorzaakt zijn door deze weigering.

Article 13 : bevoegde rechtbank

ER wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elk geschil dat gebeurlijk tussen partijen zou ontstaan tot de uitsluitende bevoegdheid zal behoren van de Hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.